Ogłoszenia Spółki Akcyjnej

Komunikat 1, 2020.09.06

Zarząd Spółki NECTO S.A. z siedzibą w Gdyni wzywa Akcjonariuszy NECTO S.A. którzy są w posiadaniu niezdematerializowanych akcji Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w celu przeprowadzenia procesu ich dematerializacji i zapisanie ich na rachunkach papierów wartościowych.

Dokumenty akcji należy składać w biurze Emitenta (adres: Pomorski Park Naukowo Technologiczny, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, 1 piętro C.128). Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, Akcjonariusze są proszeni o umówienie się indywidualne z Zarządem w celu ustalenia terminu wizyty oraz złożenia dokumentów akcji. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Przedmiotowe wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych ww. przepisami prawa.

Komunikat 2, 2020.10.23

Zarząd Spółki NECTO S.A. z siedzibą w Gdyni wzywa Akcjonariuszy NECTO S.A. którzy są w posiadaniu niezdematerializowanych akcji Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w celu przeprowadzenia procesu ich dematerializacji i zapisanie ich na rachunkach papierów wartościowych.

Dokumenty akcji należy składać w biurze Emitenta (adres: Pomorski Park Naukowo Technologiczny, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, 1 piętro C.128). Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, Akcjonariusze są proszeni o umówienie się indywidualne z Zarządem w celu ustalenia terminu wizyty oraz złożenia dokumentów akcji. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Przedmiotowe wezwanie z dnia jest drugie spośród pięciu wymaganych ww. przepisami prawa.

Komunikat 3, 2021.02.28

Zarząd Spółki NECTO S.A. z siedzibą w Gdyni wzywa Akcjonariuszy NECTO S.A. którzy są w posiadaniu niezdematerializowanych akcji Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w celu przeprowadzenia procesu ich dematerializacji i zapisanie ich na rachunkach papierów wartościowych.

Dokumenty akcji należy składać w biurze Emitenta (adres: Pomorski Park Naukowo Technologiczny, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, 1 piętro C.128). Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, Akcjonariusze są proszeni o umówienie się indywidualne z Zarządem w celu ustalenia terminu wizyty oraz złożenia dokumentów akcji. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Przedmiotowe wezwanie z dnia jest trzecie spośród pięciu wymaganych ww. przepisami prawa.

Komunikat 4, 2022.01.31

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY:

Zarząd spółki NECTO S.A. w Gdyni zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2022 r., o godz. 1000, w Gdyni pod adresem: ul. Bema 15/2, z następującym porządkiem obrad:

 • Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 • Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 • Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 • Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 • Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r.
 • Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2020.
 • Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2021.
 • Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonywania obowiązków w latach obrotowych 2020-2021.
 • Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w latach obrotowych 2020-2021.
 • Wolne wnioski.
 • Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Komunikat 5, 2022.07.07

Zarząd Spółki NECTO S.A. w Gdyni zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 22 lipca 2022 r., o godz. 1000, w Gdyni pod w kancelarii notarialnej przy ul. Bema 15/2 w Gdyni, z następującym porządkiem obrad:

 • Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 • Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 • Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 • Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 • Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
 • Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2020.
 • Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2021.
 • Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonywania obowiązków w latach obrotowych 2020-2021.
 • Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w latach obrotowych 2020-2021.
 • Wolne wnioski.
 • Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Komunikat 6, 2023.09.21

Zarząd Spółki NECTO S.A. w Gdyni zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 28 września 2023 r., o godz. 1100, w Gdyni pod w kancelarii notarialnej przy ul. Bema 15/2 w Gdyni, z następującym porządkiem obrad:

 • Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 • Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 • Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 • Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 • Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
 • Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku/pokrycia straty za rok 2022.
 • Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022.
 • Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022.
 • Wolne wnioski.
 • Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Komunikat 7, 2024.06.05

Zarząd Spółki NECTO S.A. z siedzibą w Gdyni wzywa Akcjonariuszy NECTO S.A. którzy są w posiadaniu niezdematerializowanych akcji Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w celu przeprowadzenia procesu ich dematerializacji i zapisanie ich na rachunkach papierów wartościowych.

Dokumenty akcji należy składać w biurze Emitenta (adres: Pomorski Park Naukowo Technologiczny, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, 1 piętro C.128). Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, Akcjonariusze są proszeni o umówienie się indywidualne z Zarządem w celu ustalenia terminu wizyty oraz złożenia dokumentów akcji. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Przedmiotowe wezwanie z dnia jest czwarte spośród pięciu wymaganych ww. przepisami prawa.